Fotoalbum laschclub Gorcum

In maart 2021 kreeg ik een klein fotoalbumpje, 14,5 x 10 centimeter groot. Met op de voorzijde een mooi vormgegeven fotootje met daarop de tekst ‘Revue herinneringen laschclub Gorcum” en het logo van de Nederlandsche Vereeniging voor Laschtechniek. Het boekje heeft 20 pagina’s en bevat 19 foto’s van een revue welke op dinsdag 21 april en donderdag 28 april 1942 opgevoerd is. Op 21 april was het optreden uitsluitend voor de leden, 28 april konden ook andere mensen een kaartje kopen. Bijzonder dat dit allemaal tijdens de bezetting kon (mocht) plaatsvinden!

De foto’s geven een leuk overzicht van hoe de revue er heeft uitgezien. In deze periode mochten er dus nog mensen in grote groepen bij elkaar komen voor vermaak.

Ik heb het albumpje ontvangen van Corry Kakes – van Vugt, zij had het uit het nalatenschap van haar moeder, Ditje Koek. Haar moeder had het album als dank gekregen, omdat ze als lid van Gymnastiekvereniging O.K.K. ook mee heeft opgetreden in de revue. Ditje Koek is opgegroeid in de Kwekelstraat waar haar vader (E. Koek) een melkwinkel had, later op adres Burgstraat 13. Zij is na de Tweede Wereldoorlog getrouwd met Adam van Vugt, tekenaar bij de Vries Robbé.

Voorkant van het fotoalbumpje

Helaas is het boekje zo gebonden dat het goed scannen van de foto’s niet lukte, dus moeten we het doen met foto’s van de foto’s.

Bij het openen van het boekje valt meteen op dat het met zorg gemaakt is, op de eerste pagina is bovenstaande tekst geplakt “Ter herinnering aan uw medewerking aan de revue LET WEL! LET WEL! HIER N.V.L! april 1942.

De eerste foto laat het toneel in De Doelen zien met daarop 22 personen. Op de voorgrond 8 mannen, zwart gekleed, met laskappen. Daaromheen staan nog 13 vrouwen in het wit. Rechts nog een man, netjes gekleed. Vermoedelijk de regisseur. Op de achtergrond in het decor het logo van de NVL en verlicht “NVL Laschclub Gorkum”. Zie dat hier Gorkum weer met een K geschreven wordt, in tegenstelling tot de voorkant van het boekje.

Links en rechts hebben de dames een bordje vast met daarop activiteiten die de club regelmatig uitvoerde:
laschclubavonden, bibliotheek, prijsvraag, examen, excursies, lezingen.

De tweede foto laat het 9-koppig orkest zien, de foto is niet heel erg duidelijk. Zoals gebruikelijk zijn ze vlak voor het podium gepositioneerd. De zaal is verder nog leeg, de foto zal dus gemaakt zijn tijdens een repetitie. Gerrit van Oort (later ook leider van The Singing Girls) had de muzikale leiding in handen. Volgens mij zit hij hier achter de piano.

Foto drie. Twee clowns op een fiets en een deftige man tussenin, met hoge hoed. Ik vermoed dat deze foto in de Doelentuin is gemaakt (de laschclub kwam meestal bijeen in de Kolfbaan, dat was ook het verenigingsgebouw van De Vries Robbé, dit optreden was in de theaterzaal van De Doelen in de Molenstraat).

De vierde foto laat 8 danseressen (zangeressen?) zien op het podium. De zaal is gevuld, rechts staat de clown (zie foto 3) op het podium. Op het doek achter de dames staat “Let wel! Hier N.V.L!”, wat ook de titel van de revue was.

Foto 5. Nog een foto in de tuin, twee mannen verkleed als vrouw, één spreekt de ander (met mand) toe.

Foto 6. Nog eentje in de tuin. Een paar cactussen als decorstukken zijn neergezet. De vrouw in het wit zit er vermoedelijk even met haar zoontje. Rechts staan nog wat deelnemers aan de revue te wachten.

Foto 7. De groep is gericht op iets of iemand links van de fotograaf die deze foto gemaakt heeft. Mogelijk dat er nog meer foto’s gemaakt zijn door een andere fotograaf. Twee stellen in spierwit tenue met tussenin een muziekgezelschap, een Krotjong-band. Ze spelen allemaal mandoline (het zijn namelijk leden van het Gorinchems Mandolineorkest). Achter het gezelschap nog een palmboom. Ze lijken wel batik kleding aan te hebben. Met de witte tenues erbij zou het wel een verwijzing kunnen zijn naar Nederlands Indië.
Foto 8, de cactussen en de palmboom staan inmiddels weer op het toneel en het mandolineorkest is aan het spelen.

De negende foto is gymnastiekvereniging O.K.K. (Oefening Kweekt Kracht). De danseres vooraan in spagaat is Ditje Koek van wie dit album was. Het O.K.K. team stond onder leiding van dhr. T. van Arkel.

Foto 10. Leden van de laschclub in de ‘autobus’, misschien wel op excursie?
Pagina met foto en illustratie met twee clowns
Foto 11, acht danseressen in geblokte rok en met geblokte muts.
Foto 12, twaalf mannen op het podium. De voorste lijkt te zingen, de rest zal mogelijk een koor zijn. De foto is genomen met een volle zaal. Linksvoor zit het orkest
Foto 13, tien vrouwen waarvan de helft verkleed als man, om 5 koppels m-v te vormen
Foto 14, een man in geruit kostuum op het podium
Foto 15, er wordt een stuk toneel opgevoerd
Foto 16, vermoedelijk dhr. Van Sierenberg de Boer. Secretaris van de Nederlandsche Vereeniging voor Laschtechniek
Foto 17, toneelstuk. De vrouwen op de foto zijn met het huishouden bezig.
Foto 18, een zangeres en een oproep om lid te worden van Laschclub Gorkum
Foto 19, de laatste foto in het albumpje. Een groepsfoto van iedereen die aan de revue heeft meegedaan lijkt me. Vooraan zit het mandolineorkest. Het gezelschap staat naast de muziektent in de Doelentuin opgesteld. De tekst op het bord vooraan is “De vrolijke Blieken”.

Natuurlijk werd ook in het personeelsblaadje de Vries Robbé-Nieuws verslag gedaan van de revue die ten gelegenheid van het vijfjarig bestaan werd gehouden. De aankondiging stond in het blaadje van 16 april 1942.

In de aankondiging stond ook dat het een avond zou worden met een proloog en 16 taferelen, met onder andere een ballet, revue-girls, een groot orkest en een Krotjong-band.

De recensie die op 23 april 1942 in het personeelsblaadje afgedrukt werd luidde als volgt:

N.V.L. Laschclub “Gorcum”
Jubileum-revue
Laschclub “Gorcum”

Dinsdag 21 April vond voor een tot de laatste plaats bezette Doelenzaal de première plaats van de Jubileum Revue “Let wel, let Wel! hier N.V.L.”, waarmee de Laschclub “Gorcum” haar eerste lustrum viert.

Men heeft ons van Laschclubzijde verzocht, over dezen avond een objectief oordeel te willen vellen, doch dit is vrijwel een onmogelijkheid, want een revue als deze leent zich niet tot een objectieve recensie. Zouden wij pogen, volkomen objectief te blijven, dan zou onze meening een bijzonder waardeerende zijn, doch wij zouden organisatoren en uitvoerenden te kort doen. Immers, het critisch credo ligt elders, namelijk in de mate, waarin de Laschclub er in geslaagd is, middels deze revue tot haar belangstellenden te spreken; ergo: in de -uiteraard zeer subjectieve – gevoelens, waarmee wij dit lustrumfeest mede beleefden.

Juist hierin willen wij allen, die aan dezen avond meewerkten, lof toezwaaien. De kern van het volledige succes, dat behaald werd, ligt niet in de eerste plaats in het feit, dat het auditorium enkele uren op de meest aangename wijze werd bezig gehouden, doch in de bijzondere wijze, waar op hier het werk van en de geest in de Laschclub naar voren kwam. De tafereeltjes, waarin het lief en leed van de lasschers werd uitgebeeld, behooren stellig tot de meest geslaagde van de geheele revue en vormen een zeer krachtige propaganda voor het Laschclub-werk. Wij zullen over deze en andere scenes niet in bijzonderheden afdalen, om voor de verdere opvoeringen aan de toeschouwers niet het element der verrassing te ontnemen, dat een van de charmes van deze revue uitmaakt.
Naast de verschillende Laschclub-belevenissen biedt de revue ons een aantal komische scenes, waarbij enkele leden gelegenheid krijgen, hun humoristische gaven ten volle te ontplooien. Conferencier en soubrettes zorgen voor een vlotte afwisseling in het geheel, dat met enkele balletten aan schoonheid wint.

Een bijzonder punt van waardeering verdient het vele werk, dat voor deze opvoering is gepresteerd. De decors, de geheele opzet en de uitwerking daarvan dwingen eerlijke bewondering af, te meer, indien men bedenkt dat dit alles amateurswerk is. De Laschclub verzekerde zich de medewerking van een uitstekend amusementsorkest en een aardige krotjongband, samengesteld uit leden van het Gorcumsche Mandoline-Orkest, welke zowel voor als tijdens de opvoering en in de pauze voor een aardige muzikale omlijsting zorg droegen. Voor de balletscenes komt lof toe aan de dames van “O.K.K.”, die onder leiding van den heer T. van Arkel van hun kunnen blijk gaven. Ook de revuegirls verdienen een complimentje voor hun aardige nummers en vroolijke zang.
De samensteller van deze revue de heer H. Mol, legt met dit werk alle eer in, evenals met zijn kundige regie. De muziek van den heer G.A. van Oort, die tevens de muzikale leiding in handen had, was vlot en pittig. De arrangementen van den heer W.A. Metselaar ‘deden’ het uitstekend. Costumeering en grimeering mogen eveneens apart genoemd worden.

Al bij al hebben de toeschouwers genoten van een pittige, frissche revue, waarin het leerzame element de showzijde aanvulde. Zij gaven van hun voldoening blijk door een telkens klaterend applaus, dat na de groote finale – hoeveel werk is alleen daaraan al niet besteed – aangroeide tot een ware ovatie. Er moest dan ook vele malen “gehaald” worden.

Over de officiële zijde van dezen avond nog het volgende. De heer A.A. van Geffen, voorzitter van de Laschclub “Gorcum”, sprak een kort openingswoord. Spreker verwelkomde in het bijzonder de afgevaardigden van het Hoofdbestuur van de Vereeniging voor Laschtechniek en bracht de Directie van De Vries Robbé & Co N.V. dank voor de medewerking, in de afgelopen vijf jaren ondervonden.
Na de pauze complimenteerde de heer Van Sierenberg de Boer, secretaris van het Hoofdbestuur van de Nederlandsche Vereeniging voor Laschtechniek, de jubileerende afdeeling met haar eerste lustrum en met deze keurige revue, waarvan een grote propagandistische waarde uitgaat.

Na afloop huldigde de heer Ir. C.P. Gilde organisatoren en uitvoerenden. De heer Mr. C.T. de Vries Robbé sprak een kort, kernachtig slotwoord, waarin hij zijn waardeering uitsprak over hetgeen de Laschclub tot verbetering van de laschtechniek had gedaan en nog deed.

Zoo kwam het einde van een avond, die in alle opzichten zeer geslaagd mag heeten. De Laschclub herdenkt hiermede haar vijfjarig bestaan op waardige wijze. Wij twijfelen er niet aan, of het succes van deze première zal allen, die deze revue nog niet zagen, stimuleeren, om de tweede of derde opvoering, respectievelijk op Dinsdag 28 en Donderdag 30 april, te gaan bijwonen.
Gezien de geest, die in de Laschclub “Gorcum” heerscht en waarvan de Jubileum-Revue een zoo duidelijk getuigenis aflegt, zal de vereeniging ook in de komende vijf jaren, op den ingeslagen weg voortgaande, groeien en bloeien tot heil van de lasschers en de laschtechniek.